• Servizo de apoio á investigación:

          - Servizo de referencia e información biibliográfica e documental:

            As consultas podense realizar de xeito presencial ou por correo ordinario, correo electrónico ou fax, explicando de xeito craro e conciso a cuesticonsultar. O persoal da biblioteca remitirá as respostas polo mesmo medio polo que se fixo a consulta.

         

         - Consulta en sala:        

                       28 postos de lectura. Dispoñibilidade de un equipo informático con acceso a internet.


                                                                                     baldas_biblioteca                                                                                                                             


  •  Servizo de reprodución:

             Proporcionamos aos usuarios reproducións  dos documentos que solíciten, sempre que ás condicións da documentación (estado de conservación encuadernación, formato..) permitan. Formatos:

                       - Fotocopias DIN A4 e DIN A3

                       - Imáxenes dixitalizadas.                            

                                                                                                                scaner

  • Servizos para o público: 

             Acceso gratuito a Internet desde a Sala de Investigadores. 


                                                                                     internet