Autorización de reproducción:


A Biblioteca da Excma. Deputación Provincial de Ourense facilita a reproducción por medio fotográfico, dixital  ou similar das obras presentando unha autorización escrita, expoñendo a finalidade (uso privado, uso público lucrativo ou uso público non lucrativo) e as circunstancias específicas que concurran: tipos de producto, título da edición breve e descripción, ámbito de difusión ou días de emisión.

O coste da reproducción irá semprea cargo do solicitante, así como os costes que se poidan orixinar (envío por correo, mensaxería etc). A autorización para reproducir a documentación únicamente é válida baixo as condicións expresadas na mesma. No enlace que se presenta a continuación, se pode cumprimentar a autorización, e enviala por correo electrónico. Despois de comprobar que se cumpren todos os requisitos solicitados na autorización, enviarase un correo indicando que a solicitude foi aceptada.

 

Solicitud Autorización de Reproducción